Zarezerwuj

Wybierz samochód
Wypełnij wszystkie pola

Dziękujemy za wykonanie rezerwacji.

Postaramy się odpowiedzieć najszybciej jak to możliwe.

Twoje zamówienie

Sprawdź swoje zamówienie

Wypełnij informacje  * Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Firmę "Tom Trans" danych osobowych (zgodnie zz art. 7 ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r.).

  Warunki wynajmu

  1. WYNAJEM ORAZ ZWROT POJAZDU
  Samochód wynajmowany jest sprawny technicznie i posiada kompletne wyposażenie. Najemca otrzymuje dokumenty samochodu oraz jeden komplet kluczy. W momencie wydania samochodu jego stan jest dokumentowany na protokole wydania wraz z ewentualnymi zastrzeżeniami najemcy. Dobra najmu trwa dwadzieścia cztery godziny i jej rozpoczęcie jest dokumentowane na umowie najmu. Stawki za wynajem obejmują wyłącznie okres 24 godzinny. Cena za każdą dobę będzie podana w umowie. Koszt wynajmu powstaje z iloczynu liczby dób wynajmu i stawki dziennej. Najemca zobowiązuje się do zwrotu przedmiotu najmu z taką samą ilością paliwa z jaką otrzymał i zostało oznaczone w protokole wydania. Za ewentualne brakli paliwa, najemca zobowiązuje się zapłaty kosztów usługi dotankowania. Najemca zobowiązuje się do zwrotu samochodu Wynajmującemu w stanie niepogorszonym ponad zwykłe zużycie. Zwrotu Najemca dokonuje w miejscu i dniu określonym w umowie chyba że zwrócenie samochodu w stanie pogorszonym wynika z okoliczności za które najemca nie ponosi odpowiedzialności. Przedłużenie umowy musi być zgłoszone przed terminem zwrotu podanym na umowie zgłoszone w formie pisemnej i potwierdzone przez Wynajmującego. Bezumowne korzystanie z podmiotu najmu uprawnia Wynajmującego do żądania natychmiastowego zwrotu przez Najemcę. Zwrotu samochodu dokonuje się w miejscu każdorazowo ustalonym z Wynajmującym który zostaje potwierdzony przez pracownika Wynajmującego na podpisanym protokole dokumentujący datę, godzinę i stan zawracanego przedmiotu najmu. W przypadku braku podpisu Najemcy na protokole zwrotu samochodu, najemca akceptuje stan samochodu , opisany na protokole zwrotu pojazdu.

  2. WARUNKI UŻYWANIA SAMOCHODU
  Najemca zobowiązuje się do używania przedmiotu najmu zgodnie z jego przeznaczeniem podczas normalnej eksploatacji jak również przepisami prawa. Zabronione jest przede wszystkim:
  – palenie tytoniu lub innych substancji w wynajętym pojeździe.
  – wyjazd za granicę Rzeczpospolitej Polskiej chyba, że Wynajmujący udzieli pisemnej zgody a Najemca uiści zapłaty 200 PLN.
  – podnajmowania samochodu w jakichkolwiek formie lub pod jakimkolwiek tytułem.
  – kierowaniem pojazdem pod wpływem alkoholu, leków, narkotyków lub substancji osłabiających świadomość i zdolność reakcji kierującego

  3. ODPOWIEDZIALNOŚĆ NAJEMCY
  Najemca ponosi odpowiedzialność materialną wobec Wynajmującego za szkody powstałe z winy najemcy w szczególności powstałe:
  – podczas kierowania wynajęty pojazdem będąc w stanie nietrzeźwości lub w stanie po użyciu alkoholu albo pod wpływem narkotyków lub innych środków odurzających.
  – spowodowane poprzez rażące zaniedbanie bądź też umyślnie przez osobę uprawnioną do korzystania z pojazdu.
  – powstałe podczas użytkowania samochodu jako narzędzie przestępstwa
  – bez ważnego dokumentu uprawniającego do kierowania samochodem
  – gdy kierowca zbiegł z miejsca wypadku
  – powstałe w następstwie użytkowania samochodu niezgodnie z jego przeznaczeni, a także zaistniałe na wskutek niewłaściwego załadowania i przewożenia ładunku lub bagażu.
  – powstałe wskutek kradzieży samochodu, jego części lub wyposażenia albo zabrania samochodu w celu krótkotrwałego użycia w przypadku, gdy:

  • kierujący wysiadł z samochodu, pozostawiając wewnątrz kluczyki (sterowniki) służące do otwarcia lub uruchomienia samochodu,
  • po opuszczeniu samochodu (tj. oddaleniu się od samochodu i pozostawieniu go bez nadzoru) jak również, gdy nie dokonano zabezpieczenia poza samochodem, dokumentów samochodu (dowodu rejestracyjnego samochodu) lub kluczyków (sterowników) służących do otwarcia, uruchomienia samochodu lub uruchomienia urządzeń zabezpieczających samochód przed kradzieżą.
  • po zaparkowaniu samochodu w miarę możliwości w bezpiecznym miejscu parkowania nie dokonano zabezpieczenia samochodu w sposób przewidziany w jego konstrukcji i uruchomienia wszystkich urządzeń zabezpieczających samochód przed kradzieżą.
  • W przypadku wystąpienia jakiejkolwiek awarii technicznej samochodu, Najemca zobowiązany jest do jego zabezpieczenia oraz do niezwłocznego przekazania Wynajmującemu wszelkich informacji dotyczących zdarzenia oraz miejsca postoju samochodu. Zabrania się Najemcy dokonywania naprawy samochodu bez wiedzy i pisemnej zgody Wynajmującego. W powyższym przypadku należy niezwłocznie powiadomić Wynajmującego.

  4. OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI NAJEMCY
  Akceptując umowę najmu i uiszczając opłatę w zależności od wynajmowanego pojazdu, zgodni z obowiązującym u Wynajmującego cennikiem w zależności od zastosowanej taryfy cenowej Najemca ogranicza swoją odpowiedzialność za powstałe szkody z winy
  Najemcy w wynajmowanym samochodzie do kwoty udziału własnego wynoszącego 2000 PLN. Poprzez akceptację w umowie najmu pełnego ubezpieczenia (zniesienie odpowiedzialności najemcy w przypadku uszkodzenia samochodu z winy Najemcy) oraz uiszczają opłatę w zależności od wynajmowanego pojazdu zgodnie z obowiązującym u Wynajmującego cennikiem, w zależności od zastosowanej taryfy cenowej, najemca znosi odpowiedzialność za powstałe w wynajmowanym pojeździe uszkodzenia.

  Akceptacja na umowie kwoty udziału własnego lub zniesienie odpowiedzialności Najemcy nie zwalnia z odpowiedzialności Najemcy za samochód w przypadku zaistnienia poniższych okoliczności: zniszczenie wnętrza samochodu, uszkodzenia opon, felg, dachu, anteny, podwozia, uszkodzeń mechanicznych silnika, wynikających z nieprawidłowego użytkowania samochodu oraz w przypadku rażącego zaniedbania oraz celowego naruszenia warunków najmów, przepisów prawa oraz przepisów drogowych, jak również nie dopełnienia formalności przez Najemcę wymaganych przez Wynajmującego w przypadku wypadku lub kradzieży.

  Call Now Button